KlarPris brukervilkår

 1. Introduksjon og funksjonalitet

1.1. Nettstedet www.klarpris.no og www.klarcalc.no (heretter kalt «KlarPris») eies og drives av KlarPris A/S (CVR-nr. 35484035). KlarPris utvikler og leverer et nettsted og programvare som til sammen utgjør en innkjøpsportal på en plattform med en rekke tilknyttede moduler, applikasjoner og verktøy, herunder kalkulatorer og fakturakontroll (heretter samlet kalt «Innkjøpsportalen», uansett om nettsted og programvare brukes sammen eller hver for seg) til installatører og byggefirmaer (heretter kalt «Kunden»). Ved å sammenligne varepriser hos leverandører på tvers av utvalgte grossister, leverandører og forhandlere nettbutikker m.m. (heretter samlet «Leverandører») gir Innkjøpsportalen kunden pristransparens. Ved hjelp av Innkjøpsportalen kan kunden finne den mest gunstige prisen på varene de trenger. Dersom Kunden har spesielle rabattavtaler hos de utvalgte Leverandørene, kan Innkjøpsportalen ta hensyn til dette, forutsatt at Kunden gir KlarPris tilgang til Kundens pris og rabattavtaler fra Leverandørene, herunder således at Kunden gir KlarPris samtykke og nødvendig tilgang på nett så KlarPris kan hente disse automatisk, jf. nedenstående pkt. 2 og 5.

1.2. For å få tilgang til Innkjøpsportalen må Kunden opprette en brukerkonto, inngå en abonnementsavtale (herunder prøvetilgang til Innkjøpsportalen) og godta disse bruksvilkårene (heretter kalt «Bruksvilkår»). KlarPris anbefaler at du leser Bruksvilkårene grundig og generelt holder deg oppdatert på www.klarpris.no.

1.3. Med sin aksept av disse Bruksvilkårene gir Kunden KlarPris autorisasjon og tilgang samt innhente Kundens firmaspesifikke opplysninger, herunder prisinformasjon og/eller pris- og rabattavtaler samt fakturering, på vegne av Kunden med Leverandørene eller online og bruke påloggingen for disse med hensyn til eventuelle bruksvilkår hos leverandøren. KlarPris har kun rett til å bruke denne fullmakten til å bruke og vedlikeholde Kundens innloggingsinformasjon hos Leverandørene, opprette, slette og redigere brukere hos Leverandørene på vegne av Kunden, utarbeide og legge inn Kundens bestillinger hos Leverandørene på vegne av Kunden samt til å rekvirere informasjon om pris- og rabattavtaler, jf. pkt. 1.1 og 5.1 samt dertil relatert aktivitet.

 

 1. Brukerkonto

2.1. Kunden må opprette en brukerkonto (heretter «Kontoen») ved tegning av abonnement. Kontoen opprettes med et brukernavn og passord, som Kunden selv er ansvarlig for. Brukernavn og passord brukes hver gang Kunden ønsker å sammenligne priser ved hjelp av Innkjøpsportalen.

2.2. Når en Konto er opprettet, kan det opprettes ønsket antall brukere.

2.3. Når Kontoen og abonnementet er opprettet, kan Kunden ta i bruk Innkjøpsportalen.

2.4. Kontoen må minimum inneholde følgende opplysninger: Firmanavn, firmaadresse, organisasjonsnummer, kontaktinformasjon (telefon, e-post osv.) og kontaktperson hos Kunden.

2.5. Kunden er ansvarlig for å holde denne informasjonen på Kontoen oppdatert.

 

 1. Abonnement

3.1. For å få tilgang til Innkjøpsportalen må Kunden tegne et av abonnementene som tilbys av KlarPris. Abonnementet gir tilgang til den valgte versjonen av Innkjøpsportalen. Abonnementsprisen reguleres hvert år med virkning fra 1. januar med utviklingen i nettoprisindeksen i oktober året før sammenlignet med året før, og minimum 1,5 %. KlarPris kan også varsle om endringer i abonnementsprisen med 1 måneds varsel før slutten av en Abonnementsperiode.

3.2. Abonnement tegnes for en periode på 6 måneder av gangen (heretter «Abonnementsperioden»), med mindre annet er avtalt. Abonnement faktureres og betales på forhånd.

3.3. Kunden kan oppgradere eller nedgradere sitt abonnement i henhold til vilkårene i pkt 2.5.–2.6. Kunden er ansvarlig for å tegne det abonnementet som tilsvarer Kundens behov, og det er kundens ansvar å oppgradere eller nedgradere abonnementet sitt slik at det samsvarer med Kundens faktiske behov.

3.4. Oppgradering

3.4.1. Et abonnement kan til enhver tid oppgraderes.

3.4.2. Differansen mellom det forhåndsbetalte abonnementet og prisen på det nye abonnementet som gjelder på tidspunktet for oppgraderingen, utregnes for den gjenværende Abonnementsperioden og faktureres til umiddelbar betaling.

3.4.3. Fakturering skjer i henhold til pris og vilkår for det nye abonnementet.

3.5. Nedgradering

3.5.1. Kunden kan velge å nedgradere abonnementet sitt. Nedgradering kan bestilles med 30 dagers varsel før slutten av en Abonnementsperiode. Nedgraderingen trer i kraft i begynnelsen av neste Abonnementsperiode.

3.5.2. Fakturering skjer deretter i henhold til det abonnementet Kunden har nedgradert til.

3.6. Oppsigelse

3.6.1. Et abonnement kan avsluttes med 30 dagers varsel før slutten av en Abonnementsperiode. Med mindre abonnementet ikke avsluttes med minst 30 dagers varsel før slutten av en Abonnementsperiode, forlenges abonnementet automatisk med en ny 6-måneders Abonnementsperiode.

3.6.2. Kunden har tilgang til å bruke Innkjøpsportalen i oppsigelsesperioden og frem til utløpet av Abonnementsperioden. KlarPris refunderer ikke abonnement for gjenværende tiden i Abonnementsperioden, uavhengig av om Kunden bruker Innkjøpsportalen eller ikke.

3.6.3. KlarPris har rett til å slette Kontoen ved oppsigelse av abonnementet.

3.7. Betalingsbetingelser

3.7.1. Fakturering skjer til Kunden ved utstedelse av faktura, som sendes til e-postadressen oppgitt av Kunden i Kontoens kontaktinformasjon.

3.7.2. Faktura utstedes med betalingsforfall på 14 dager.

3.7.3. Ved forsinket betaling beregnes forsinkelsesrente på 2 % per påbegynte måned.

3.7.4. Ved manglende betaling suspenderes Kontoen umiddelbart. Etter nærmere avtale mellom KlarPris og Kunden, kontoen kan aktiveres på nytt. Manglende betaling anses som en oppsigelse med kortest mulig varsel, ettersom Kunden, uavhengig av eventuell suspensjon av Kontoen, er forpliktet til å betale abonnement, opprettelsesgebyr osv. inntil abonnementet opphører.

3.8. Særlig om prøveabonnement

3.8.1. Ved Kundens aksept av tegning av et prøveabonnement (gratis tilgang i 14 dager på vilkår tilsvarende Standard-abonnementet), aksepterer Kunden at abonnementet endres til et Standard-abonnement ved slutten av prøveperioden, med mindre Kunden har sagt opp abonnementet skriftlig før prøveperiodens utløp.

 

 1. Bruk av kontoen

4.1. Kontoen og abonnementet kan kun brukes av ett firma. Hvis Kunden drifter flere firmaer og ønsker å bruke Innkjøpsportalen for alle firmaene, må Kunden tegne abonnement for hvert firma.

4.2. Det er Kundens ansvar at andre firmaer eller andre uvedkommende ikke bruker Innkjøpsportalen eller får tilgang til Kontoen.

4.3. Hvis Kunden oppdager at en uvedkommende har fått tilgang til Kontoen og har brukt Kundens abonnement uregelmessig, skal KlarPris informeres umiddelbart. Kunden må også umiddelbart endre passordet til Kontoen for å forhindre ytterligere misbruk.

4.4. Kunden er ansvarlig for å sikre at Innkjøpsportalen ikke brukes på en måte som kan skade KlarPris sitt navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovverk eller annen regulering.

4.5. Kontoen administreres av Kunden.

4.6. KlarPris gir kun støtte i den grad det er det konkret og skriftlig avtalt i abonnementet.

 

 1. Opplasting av data til Kontoen

5.1. KlarPris er autorisert, jf. pkt 1.3, til å bruke Kundens innloggingsinformasjon hos Leverandørene, herunder til bruk for manuell eller automatisert innhenting av informasjon om pris- og rabattavtaler (heretter «Data») fra Leverandørene. Kunden kan alternativt laste opp sine Data (eller gi KlarPris autorisasjon til dette), jf. pkt 1.1, til Kontoen. Opplasting må være i et elektronisk lesbart format. Dette gir Kunden mulighet til å se prisene som gjelder for Kunden hos de ulike Leverandørene.

5.2. KlarPris anser Data som Kundens eiendom og behandle dem deretter. KlarPris har ikke rett til å videreformidle Data til tredjeparter, med mindre det skjer i forbindelse med bruken og driften av Innkjøpsportalen. Ved oppsigelse av abonnementet – uavhengig av årsaken til dette – er KlarPris forpliktet til å stoppe all bruk av Data, imidlertid således at KlarPris til enhver tid kan bruke Data i anonymisert form samt at KlarPris ikke kan forpliktes til å returnere eller på annen måte dokumentere sletting av Data eller opphør av bruken.

5.3. Kunden er ansvarlig for å holde Data oppdatert, herunder å laste opp oppdaterte versjoner til Kontoen. Såfremt KlarPris er autorisert til dette, skjer oppdatering automatisk, forutsatt at Kunden til enhver tid har gitt KlarPris riktig innloggingsinformasjon og annen informasjon for nettilgang.

5.4. Innkjøpsportalen viser når Data som brukes til prissammenligningen ble oppdatert. Utover det har KlarPris ikke ansvar for Data. Dersom Kunden oppdager feil i Data, må Kunden henvende seg til Leverandøren som har gjort de relevante Data tilgjengelige.

 

 1. Endringer i Bruksvilkårene

6.1. KlarPris har rett til å endre disse Bruksvilkårene og abonnementstypene, prisstrukturen og utvalget av eventuelle tilleggstjenester. Hvis endringene har betydning for Kunden, må disse endringene varsles med minimum 2 måneder før endringen trer i kraft.

6.2. KlarPris informerer Kunden om endringene ved hjelp av e-postadressen som vises på Kontoen.

6.3. Dersom Kunden ikke motsetter seg endringen umiddelbart og innen 4 uker etter mottaket av den i pkt 6.2. angitte informasjonen, anses det som aksept av devarslede endringene, som dermed trer i kraft ved utløpet av det angitte varselet.

6.4. Kundens innsigelse mot endringene anses som oppsigelse av abonnementet, som derfor opphører ved slutten av det i pkt. 6.1. angitte varselet. Det forhåndsbetalte abonnementet refunderes forholdsmessig i disse tilfellene.

6.5. De til enhver tid gjeldende Bruksvilkårene vil være tilgjengelige på www.klarpris.no. Kunden oppfordres til å holde seg orientert om betingelsene for bruk av KlarPris samt andre nyheter om KlarPris.

 

 1. Konfidensialitet

7.1. KlarPris og Kunden (heretter «Partene») er forpliktet til å holde og behandle all data, materiale og informasjon (heretter kalt «Informasjon») vedrørende den andre parten og dens tilknyttede selskaper strengt konfidensielt, som beskrevet nedenfor.

7.2. Informasjon anses av Partene å utgjøre forretningshemmeligheter i henhold til §X i loven om vern av forretningshemmeligheter og omfatter særlig, men ikke begrenset til, opplysninger om leverandørdata, prisinformasjon, leveringsvilkår, rabattordninger, bonusordninger, betalingsvilkår, handelsbetingelser, kjøpsstatistikk, kontraktsforhandlinger samt mottak av individuelle eller unike prisfiler fra grossister, leverandører, kunder m.m. Informasjon inkluderer også innsikt i teknologi og metode i Innkjøpsportalen.

7.3. Partene har ikke rett til å videreformidle Informasjon som stammer fra den andre parten til en tredjepart. Unntatt fra taushetsplikten er Informasjon som er offentlig tilgjengelig eller på annen måte lovlig mottatt fra en tredjepart samt Informasjon som en part i henhold til gjeldende lovgivning er forpliktet til å utlevere til enten myndigheter eller domstoler. Partene har rett til å offentliggjøre at det finnes et formalisert samarbeid mellom partene. Unntatt fra KlarPris sin taushetsplikt er også Informasjon eller Data, hvor Kunden ved spesifikk tillatelse til en produsent eller leverandør har tillatt deling av Informasjon eller Data. Tillatelser i Innkjøpsportalen kan til enhver tid administreres av Kunden og tilbakekalles (men ikke med tilbakevirkende kraft).

7.4. KlarPris sin bruk av Informasjon (herunder data utledet av Informasjon eller Data) til statistiske formål, utarbeidelse av analytiske data og søkeresultatoptimalisering samt distribusjon eller overføring av disse til tredjeparter (heretter «Godkjent bruk») er ikke omfattet av taushetsplikten. Godkjent bruk kan imidlertid bare skje i anonymisert form, der det er forstått at den aktuelle Informasjonen og data utledet fra den av tredjeparter ikke kan knyttes direkte til identifiserbare kunders, grossisters og produsenters (1) individuelle priser på individuelle produkter, (2) disse bestemte kundene, eller (3) deres bestemte samhandel med kunder.

7.5. Taushetsplikten gjelder uavhengig av i hvilken form og format Informasjonen mottas (fysisk, digital, elektronisk eller annen måte).

7.6. Partene er også forpliktet til at all Informasjon i enhver henseende håndteres med overholdelse av alminnelig aktpågivenhet og lojalitet med respekt for den andre parts interesser. En part er forpliktet til å følge den annen parts anvisninger i forhold til håndteringen av Informasjon, herunder ved bruk av elektroniske medier.

7.7. All Informasjon må på forespørsel fra en part umiddelbart tilbakeleveres og senest ved samarbeidets opphør, bortsett fra sådanne umiddelbart utilgjengelige kopier som kan være lagret i cache, backup osv.

7.8. Partene er enige om at nærværende vilkår om hemmelighold og konfidensialitet er tidsubegrenset.

 

 1. Immaterielle rettigheter

8.1. KlarPris eier til enhver tid alle immaterielle rettigheter til Innkjøpsportalen med alle tilpasninger, herunder samtlige opphavsrett og varemerkerettigheter. Dette gjelder også alle immaterielle rettigheter som skapes i perioden Kunden bruker Innkjøpsportalen eller som skapes spesifikt for Kunden.

8.2. Kunden har utelukkende en ikke-eksklusiv bruksrett til Innkjøpsportalen på de betingelsene KlarPris har angitt i disse Bruksvilkårene.

8.3. I tillegg til under pkt. 7 ovenfor har KlarPris rett til å bruke tilbakemeldinger fra kunder, forslag til forbedringer og nye funksjoner m.m. i sin fortsatte utvikling av Innkjøpsportalen. KlarPris eier alle rettigheter til denne typen forbedringer, herunder også fortjeneste, uavhengig av om forslaget til endringer stammer fra Kunden eller en tredjepart.

8.4. KlarPris har rett til all bruk av brukerdata og historikk ved bruk av Innkjøpsportalen, inkludert tendenser, atferd, trender og segmentering, men alltid kun i anonymisert form, så Kunden ikke kan identifiseres.

 

 1. Sikkerhet

9.1. KlarPris er SSL-sertifisert. Dette betyr imidlertid ikke at det er garanti mot hackerangrep eller andre former for angrep og uautorisert tilgang til Innkjøpsportalen og Kontoen. KlarPris er ikke ansvarlig for den typen angrep og kan derfor ikke holdes erstatningsansvarlig for
eventuell uautorisert tilgang til Kontoen eller Kundens opplysninger.

9.2. KlarPris vil så fort som mulig gjenopprette sikkerheten samt informere Kunden ved et eventuelt angrep.

 

 1. Behandling av personopplysninger

10.1. Mellom KlarPris og dens databehandlere er det inngått en særskilt databehandleravtale for KlarPris sin behandling av personopplysninger for Kundens brukere på Innkjøpsportalen.

 

 1. Personvernerklæring, cookies og informasjon

11.1. I tillegg til særskilte vilkår om behandling av personopplysninger som angitt ovenfor i pkt. 10, er KlarPris sin til enhver tid gjeldende Personvernerklæring tilgjengelig på www.klarpris.no/klarpris-personvernerklaering.

11.2. Innkjøpsportalen forutsetter bruk av cookies, som er små tekstfiler som lagres på brukerens nettleser når nettsider besøkes, herunder ved bruk av Innkjøpsportalen. Brukeren kan styre hvordan nettsteder bruker cookies ved å konfigurere nettleserens innstillinger.
Hvis cookies deaktiveres fullstendig, kan det hende at Innkjøpsportalen ikke fungerer optimalt, herunder at nettleseren ikke vil kunne huske innloggingen til Kontoen.

11.3. KlarPris sender kontinuerlig nyheter og reklamemateriell til Kunden. Kunden kan når som helst melde seg av dette kostnadsfritt både i forbindelse med utleveringen av kontaktinformasjon til KlarPris og ved hver etterfølgende henvendelse.

 

 1. Oppetid og support

12.1. KlarPris bestreber seg på at Innkjøpsportalen er tilgjengelig for Kunden, men 100 % oppetid kan ikke garanteres.

12.2. Hvis KlarPris i forbindelse med oppdateringer, driftsavbrudd eller lignende har planlagt nedetid, vil Kunden informeres om dette i så god tid som mulig. Nedetid vil så langt det er mulig skje på tidspunkter som etter KlarPris sin vurdering medfører minst mulig ulempe Kunden.

12.3. Kunden kompenseres ikke for nedetid, med mindre oppetiden faller til under 99 % målt over 12 måneder. I så fall kompenseres Kunden ved at abonnementet forlenges med én måned kostnadsfritt.

12.4. Kunden kan uten ekstra kostnad få fjernsupport (hotline) ved spørsmål om betjening og funksjonalitet i Innkjøpsportalen. Hotline inkluderer tilgang til e-post og telefonsupport ved spørsmål om betjening og funksjonalitet vedrørende Innkjøpsportalen.

Hotline gir ikke kunden tilgang til on-site support.

For feiltyper i Klasse 1, dvs. en alvorlig feil som hindrer brukere i å bruke kritisk funksjonalitet i Innkjøpsportalen (f.eks. ordreregistrering og prisoppslag) gis det support med en responstid på maksimalt 2 timer på vanlige
virkedager mellom kl. 9.00–16.00 og på fredager mellom kl. 9.00–15.00.

For andre feiltyper (Klasse 2), dvs. feil som hindrer brukere i å benytte en eller flere mindre funksjoner i Innkjøpsportalen, eller spørsmål om betjening og funksjonalitet vedrørende Innkjøpsportalen gis det support med en
responstid på maksimalt 24 timer på vanlige virkedager mellom kl.9.00–16.00 og på fredager mellom kl. 9.00–15.00.

Responstiden løper fra tidspunktet KlarPris mottar Kundens feilmelding og inntil KlarPris har begynt å løse problemet. Support utføres via telefon, e-post eller fjerntilkobling (TeamViewer). Feilrettinger og eventuell utvikling av disse distribueres natten etter ferdigstillelse.

 

 1. Tredjeparts nettsteder

13.1. KlarPris sitt nettsted kan inneholde lenker til andre nettsteder som drives av andre enn KlarPris (heretter kalt «Andres nettsteder»).

13.2. Lenker til Andres nettsteder er en tjeneste for Kunden, men dette betyr ikke at KlarPris har godkjent innholdet eller på annen måte er ansvarlig for innholdet.

13.3. Dersom Kunden bruker Andres nettsteder via lenker på KlarPris sine nettsider, er det på egen risiko, ettersom KlarPris ikke har noen innflytelse på innhold, sikkerhet, funksjonalitet osv. på Andres nettsteder. KlarPris kan ikke stilles ansvarlig for eventuelle tap eller skader som oppstår som følge av bruken av Andres nettsteder.

 

 1. Misligholdelse

14.1. Ved vesentlig mislighold kan KlarPris til enhver tid oppheve abonnementsavtalen med Kunden. Som vesentlig misligholdelse betraktes blant annet, men ikke begrenset til, misbruk av KlarPris sine tjenester, misbruk av Kontoen samt manglende betaling av abonnementet, opprettelsesgebyr osv.

14.2. Ved mistanke om misbruk av KlarPris sine tjenester eller Kontoen, kan KlarPris midlertidig suspendere Kontoen, så Kunden ikke har tilgang før det eventuelle misbruket er avklart. Kunden kan ikke gjøre krav gjeldende mot KlarPris i anledning av suspensjon av Kontoen.

 

 1. Ansvar

15.1. Enhver bruk av Innkjøpsportalen skjer på Kundens eget ansvar, herunder Kundens disposisjoner, rettshandler osv. basert på resultater i Innkjøpsportalen.

15.2. Innkjøpsportalen leveres som en Software-as-a-Service-løsning (SaaS). Det anses ikke som en mangel ved Innkjøpsportalen hvis Data og andre typer data vist i Innkjøpsportalen ikke er oppdatert som følge av utilgjengelige data utenfor KlarPris sin kontroll, herunder manglende oppdateringer samt endringer i prosedyrer for mottak av data fra tredjeparter, grossister og produsenter m.m.
Det samme gjelder Data og andre pris- og rabattstrukturer som ikke opplyses om og gjøres tilgjengelig for KlarPris i et elektronisk, matematisk lesbart format. KlarPris er i enhver henseende fritatt ansvar for resultatene av prissammenligningen, herunder feilaktige priser, feil i Prisdata, utdaterte priser, manglende søkeresultater og tilleggskostnader eller feil i produktdetaljer, mengde, spesifikasjoner osv.
Kunden oppfordres til å kontrollere varer, priser og vilkår hos de enkelte Leverandørene i alle tilfeller.

15.3. KlarPris kan ikke oppgi hvor lenge viste priser er gjeldende. Hvis Kunden er uenig i prisen som Leverandøren belaster, herunder manglende rabatter, må Kunden henvende seg til Leverandøren.

15.4. KlarPris er ikke erstatningsansvarlig for feil i Innkjøpsportalen, for Kundens bruk eller for eventuelle tap som Kunden måtte ha i forbindelse med bruk av Innkjøpsportalen, herunder feil i ordrer, beregningsfeil i kalkulatorer og skader på Kundens hardware, tap av data eller øvrige brudd på datasikkerheten m.m.

15.5. KlarPris er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap eller følgeskader, herunder driftstap og ethvert krav fra tredjeparter, som oppstår på grunn av bruk av Innkjøpsportalen, forsinkelser eller Kundens manglende evne til å bruke Innkjøpsportalen.

15.6. KlarPris er kun ansvarlig for produktansvar etter ufravikelige regler i produktansvarsloven. Eventuelt ansvar for produktskader på annet grunnlag fraskrives herved uttrykkelig. Enhver bruk av Innkjøpsportalen skjer derfor på Kundens eget ansvar.

15.7. KlarPris har ingen ansvar for eventuelle skader på Kundens hardware eller andre eiendeler, uavhengig av om skaden er oppstått på grunn av virus eller lignende, som skyldes Kundens tilgang til og bruk av Innkjøpsportalen.

15.8. I forholdet mellom KlarPris og Kunden er KlarPris ikke ansvarlig overfor Kunden for eventuelle tap som følge av brudd på EU-parlamentets og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 (personvernforordningen) samt personvernloven ved bruk av Innkjøpsportalen.

 

 1. Overdragelse

16.1. KlarPris har rett til å overdra alle rettigheter og forpliktelser overfor Kunden til dens tilknyttede selskap eller tredjeparter.

16.2. Kunden aksepterer at KlarPris har rett til å bruke underleverandører i alle henseender, herunder til avvikling og drift av Innkjøpsportalen og til lagring av Kundens Data og andre typer data.

 

 1. Tvister mellom Kunden og KlarPris

17.1. Enhver uoverensstemmelse mellom Kunden og KlarPris avgjøres i henhold til dansk lov med KlarPris sitt hjemting som verneting.

 

Versjon 3

Gjelder fra 1. oktober 2023